از طرفی شاخص پس از رسیدن به کف حمایتی، چند روزی است در همان حول و حوش نوسان می‌کند. در این برنامه چارسو با علی عصاری در خصوص این روزهای بازار و پیش‌بینی هفته آینده صحبت کرده‌ایم.