حال در بازار مالی ایران نیز قرار است این صندوق‌ها با هدف تامین نقدینگی ارگان‌هایی چون شهرداری مورد استفاده قرار بگیرند. در این برنامه چارسو امیر ندیری در خصوص ساز و کار این صندوق‌ها توضیح می‌دهد.