حال با توجه به روند مطرح شده انتظار می‌رود بازار سرمایه رشد اسمی خوبی همچون سال ۹۹ داشته باشد اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. در این برنامه چارسو به علل ناکامی بورس تهران با وجود نرخ تورم بالای این روزها پرداخته‌ایم.