برخی معتقدند با توجه به شرایط بازار سرمایه و اعداد و ارقام مربوط به سهم‌ها، یک تکانه می‌تواند بازار را کمک کند تا در مسیر رشد قرار گیرد. در این برنامه چارسو از کاویان عبداللهی پرسیده‌ایم که رشد امروز تا چه حد مربوط به اخبار مذاکرات است و تا چه میزان می‌توان انتظار داشت که این رشد پایدار باشد؟