امروز با مهدی سوری در این خصوص صحبت کردیم که آیا اعتراضات کارشناسان بازار و سهامداران به این پیش‌نویس سو برداشت بوده یا مشکل از قوانین نوشته شده است.