اخراج شوالیه های سلامت و دغدغه سپرده گذاران بعد از کاهش نرخ سود بانکی

رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون. 

اقدام غیر قانونی اخراج پرسنل پزشکی در قالب عبارت غلط انداز تعدیل نیرو ، به بهانه کاهش درآمدها، توان و انگیزه سربازان خط مقدم جبهه نبرد با کرونا را گرفته. کسی هم جوابگو نیست. 

کاهش نرخ سپرده های بانکی ، بانکها،

بازار سرمایه و سپرده گذاران  را به تکاپو انداخته.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد