زلزله های مترقبه و غیر مترقبه از زیر زمین ، از دل خودرو و یا بورس

کدام زلزله ها خطرناک تر است اگر زیرساختها مناسب نباشند؟ .زمین لرزه، زلزله در بازار خودرو ، یا لرزش ها در بورس؟ این زلزله ها پیامدهای فساد هستند یا خود فساد؟

زلزله های متعدد در روزهای اخیر،  امنیت را در خانه ، در بورس، و در کل اقتصاد کشور به مخاطره انداخته. 

زمین لرزه موجب آرامش زمین است اما سلب کننده آرامش مردم. 

زمین ما زلزله خیز است. واقعیتی غیرقابل انکار. 

مقاوم بودن افراد  و نیز ساختمانها، راه مقابله با این حوادث است . آگاهی ، فرد را مقاوم، و طراحی مناسب  ساختمانها بر اساس استاندارد 2800، اثرات زلزله را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد. 

بی تردید حرکت سریعتر در این مسیر، ما را ایمن تر می کند.    

اما کاش لرزش فقط در زمین بود و راههای مقابله با آن تا این اندازه روشن.      

زلزله های متعدد با ریشترهای بالا در بازار خودرو ، سالهاست که پیاپی 

می آیند و می روند . کارشناسان می گویند راههای مقابله با آن مشخص است اما لایه های منفعت طلبی و فساد و رانت در این حوزه ، قدرت ارایه هر گونه روش یا  سلاح موثر و قابل اتکا را گرفته و همچنان زلزله ها در این بازار تخریب می کنند و تلفات می دهند.

بورس هم لرزان شده . دغدغه کارشناسان بورس ، مشکلات کاربردی و اختلالات در اجرا  و نامطمئن بودن از سوددهی  است که شرایط  این مدل سرمایه گذاری را با ابهام  درباره آینده ایمن این بازار مواجه کرده.

امنیت و آرامش اقتصادی ضامن سرمایه گذاری مطمئن است.  راههای حصول امنیت را نبندید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد