برنامه چرتکه

کاهش شکاف سامانه نیما با بازار آزاد

برداشت سریع از کاهش شکاف بین 2 بازار ارز نیمایی و آزاد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد