ویدئو های مرتبط

برنامه چرتکه

ابعاد فقر در خانوارهای پایتخت نشین

برداشت سریع از ابعاد فقر و سطح رفاه در خانوارهای شهر تهران

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد