رشد عقاید افراطی و رادیکالیسم چپ در آمریکا که به هیچ مراتبی از تسامح و تساهل و ارزش‌های لیبرال قائل نیست، زمینه را برای ظهور استبداد و خشونت فراهم می‌کند. شرح بیشتر را در ژورنالیست ببینید.