قهرمانپور با اشاره به اینکه همچنان این سیاست برقرار است، تاکید کرد اما ممکن است برداشت تصمیم‌گیران سیاسی از محیط و تهدیدات تغییر کند.

نسخه کامل در وبسایت اکوایران