محمود سریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی با بررسی تجربه کشورها در این حوزه طی چهار قرن گذشته، از دو رهیافت کلی برای حرکت جوامع به سمت توسعه صحبت می‌کند.

او مسیر نخست را متکی به ابتکار جوامع می داند. به گفته او بیش از چهار یا پنج کشور نتوانسته‌اند از این مسیر برای دست یابی به توسعه استفاده کنند. اما مسیر دوم با استفاده از اجماع نخبگان و گروه های مرجع سیاسی بوده است.

این استاد دانشگاه چگونگی حرکت کشورها و نقش بورژوازی در این مسیر را توضیح داده است.

نسخه کامل در وبسایت اکوایران