برنامه کرور

بررسی مکانیزم بازار متشکل ارزی و ضرورت ایجاد آن

این قسمت از برنامه کرور به بررسی مکانیزم بازار متشکل ارزی و ضرورت ایجاد آن در ایران و دیگر کشورها میپردازد

در این برنامه با حضور کارشناسان، بر آمار و ارقام بازار ارز در هفته گذشته مروری صورت می پذیرد، هم چنین با حضور آقای دکتر احمد عزیزی، مکانیزم بازار متشکل ارزی و بازیگران و ساز و کار این بازار در ایران و کشورهای دیگر مورد بررسی قرار میگیرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد