ویدئو های مرتبط

قسمت چهاردهم - مزارعه

بهترین تقسیمِ ریسک چه نوعی است؟ اقتصاد کلاسیک در مورد مزارعه چه می گوید؟ در این قسمت ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد