بریتانیا تنها کشوری است که از این‌ تصمیم حمایت کرده است.

همزمان با این اتفاق در سوی دیگر، مذاکره‌کننده ارشد ایرانی بار دیگر به وین سفر کرده است. کارشناسان در حال حاضر تحولات روسیه و اثرات آن بر بازار انرژی را مستقیما بر روند مذاکرات وین موثر می‌دانند و معتقدند اکنون ورق بیشتری برای بازی در دست ایران است.