سفری که به نظر می‌رسد برای احیای برجام و پیدا کردن راه حلی برای باز کردن گره توافق هسته‌ای اتفاق افتاده است.

همزمانی این دو سفر باعث شده تا برخی امیر قطر را قاصد پیغام از آمریکا و مورا را حامل بسته پیشنهادی برای ایران بدانند تا مذاکرات هسته‌ای از بن‌بست خارج شود.

در کیوسک صبحگاهی امروز، با نگاهی به این موضوع به بررسی دیگر عناوین روزنامه‌ها پرداختیم.