این قطعنامه با این که لحن تند و تهدید آمیزی نداشت اما با واکنش ایران روبرو بود.

 به گفته رییس سازمان انرژی اتمی دسترسی آژانس به دوربین‌های فراپادمانی قطع شد اما بنظر می‌رسد تا روزنه توافق را هیچکدام از طرفین مسدود نکرده‌اند، به گفته برخی ناظران احتمالا تا ماه سپتامبر اتفاق تازه ای در پیش نخواهد بود اما برجام همچنان نفس می‌کشد.