این نامه دعوا بین طرفداران واکسن‌های مختلف را در ایران وارد فاز تازه ای کرد.