اینبار هم آمریکایی‌ها با موافقت مشروط برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی موافقت کردند. وعده‌ای که بارها نسبت به انجام آن به اسران داده شده همچنان اتفاقی برای آن نیافتاده است.