امام جمعه مشهد از یک سو و محسن رضایی از سوی دیگر در کنار یک گزارش خارجی درباره نحوه ورود این دلارها به ایران توضیح داده‌اند.