موضوعی که می تواند تا اندازه‌ای سرنوشت کوتاه و بلند مدت مذاکره را تحت تاثیر قرار دهد.