برخی خبرهای بیرون آمده از این جلسه هم نشان می‌دهد که کارشناسان اقتصادی از طیف‌های مختلف به ارائه نظرات و توصیه‌هایشان پرداخته‌اند.