نقشه‌ای که به رویکردهای کنترل تورم و مهار بازار می‌خواهد بپردازد اما آیا با شرایط فعلی و درحالی که محل درآمدهای دولت پایدار نیست خواب اقتصادی دولت برای بهبود اوضاع تعبیر می‌شود؟