این سفر که با توجه به درخواست دقیقه نودی روسیه از آمریکا و تحت تاثیر قرار گرفتن مذاکرات برجام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، شاید بتواند آینده بازگشت به برجام و توافق هسته‌ای را نیز مشخص کند. 

قصد دولت از سفر وزیر خارجه این است که بهانه را از دست آمریکایی‌ها بگیرد.