خرج‌کرد واقعی مردم و درآمد واقعی آن‌ها جزو همین شاخص‌هایی هستند که ریشه بحران احتمالی در اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهند.

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی تلاش دارد در برنامه مارکت‌تایمز از طریق آمار و داده‌های مربوط به خرج‌کرد واقعی و درآمد واقعی، احتمال بحران را بررسی کند.