این اتفاق محدود به فصل اول امسال نبوده، در زمستان گذشته نیز مصرف با شیب خوبی از رشد اقتصادی سبقت گرفته بود. 

همچنین بررسی بلندمدت‌تر این فاکتور نیز نشان از این دارد که مصرف خصوصی از سطحی که پیش از تحریم ها در آن قرار داشت، پیشی گرفته است. 

معنی این داده اقتصادی چیست؟ خانوارها مصرف را به دلیل تثبیت تورم، به تعجیل انداخته اند؟