علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، از چشم انداز جلسه فدرال رزرو و سخنرانی جروم پاول بر بازارها در روز چهارشنبه میگوید.