محمد عزیزاللهی، مدیرعامل شرکت همکاران سیستم با اشاره به عملکرد این مجموعه اظهار کرد: همکاران سیستم به طور عموم راهکارهای نرم افزاری را دراختیار شرکت ها قرار می دهد.

این نرم افزارها براساس نیاز مشتری و بازار طراحی می شود. درواقع تلاش بر این است تا یک جامعیت پاسخگویی 

به تمامی فرآیندهای کسب و کاری داشته باشد.