در این برنامه، عدد مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها را با اعداد بودجه و چند پروژه بزرگ عمرانی مقایسه می‌کنیم.