دهه 90 سوخت ؛ درآمد سرانه رشد نکرد

بانک ها سلامت نیستند . سه شاخص تراز دارایی-بدهی، جریان  وجوه نقد و تراز درآمد - هزینه گواه ناترازی بانک هاست.آنها منفی 55 هزار میلیارد نا ترازند. دو راه پیش رو دارند. یا افزایش نرخ سود سپرده و یا قرض گرفتن از بانک مرکزی

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد