واگذاری ایمیدور یا ایمیدروکشی

دولت می‌خواهد شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) را در بورس عرضه کند. کارشناسان معتقدند در هیچ نقطه از دنیا شرکتهای توسعه ای واگذار نمی شود

کسری بودجه دولت بیش از 200 هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت چاره ای جزواگذاری شرکتهای مختلفش نداردکه هم رفع تکلیف کرده باشدبرای انجام خصوصی سازی وچابک ساز ی بدنه اش وهم اینکه درآمدزایی کند.شستا که واگذارشد،بسیاری ازکارشناسان بانوع واگذاری اش موضع گرفتندو هشدار دادندکه در بلندمدت تبعات سنگینی برای حاکمیت دارد.حالا دولت دراقدامی ناگهانی ودرسکوت خبری می خواهدایمیدرورا بفروشد.

اماآیامیتوان شرکتی که وظیفه راهبردی دارد را دربورس عرضه کرد؟ ایمیدرو درجایی که بخش خصوصی توان رفتن ندارد باید برود و زیرساختها را توسعه دهد.مانندسیستان وبلوچستان.مانندکویرکه راه،جاده وبرق ندارد.بیشتر از 4 هزارمعدن متروک درنقشه راه معدن نامبرده شده اند که طی4سال باید توسط بخش خصوصی وحمایت دولت بازیابی وفعال شوند.

نکته اصلی درواگذاری ایمیدرو این است که هنوزنوع واگذاری،نوع قیمتگذاری وحتی مسول برنامه های راهبردی ایمیدرو مشخص نیست.واگذاری ایمیدرو در بورس به مثابه قتل یک مادر است. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد