حذف 4 صفراز پول ؛مردم چشم به راه تغییر بنیادی

37 کشور دنیا طرح کاهش وحذف چندصفراز پول ملی اشان را اجرا کردندکه فقط4 کشورترکیه،آرژانتین ،برزیل وهلنددرآن موفق شدند.زیراپیش ازحذف صفرها،شاخص های کلان اقتصادی مانندنرخ تورم ،نرخ رشدنقدینگی وبیکاری راکنترل کردند.

13سال است که سیاست گزاران وتصمیم سازان اقتصادی پیشنهادحذف صفرهای پول از 2تا 4 صفر را می دهند.مصوبه مجلس درباره تغییرواحدپول ملی  درمیدان شورای نگهبان است.مردم نسبت به این مصوبه واکنش های مختلفی نشان داده اند گرچه اجرای این طرح درکنترل تورم موثرنیست ولی کارشناسان اذعان می کنندکه نقش منفی براثرروانی تورم دارد.مردم نیزدرگفت وگو با  "اکو ایران" اعلام کردندکه منتظرنددولت به موازات اجرای این طرح گامهای بلندی برای کنترل تورم بردارد.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد