رشد قیمت خودرو و موج سواری دلالان

قیمت خودرو دربازارغیرقابل کنترل شده است.خودروسازان که سالهاست حمایت می شوندازپس تولیدبرنمی آیند ونسبت به انجام تعهدات عقب اند. از سوی دیگر نرخ گذاری خودرو مشکلاتی داردکه باعث شده دلالان بیشتر ازگذشته قدرت پیداکنند.

آشفتگی غیر قابل کنترل دربازار خودرو به نقطه تامل برانگیزی رسیده است.درحالی که هنوز خودروسازان باشورای رقابت بر سر میزان و نوع افزایش قیمت خودرو چانه زنی می‌کنند اما دلالان بیکار نبوده اند و موج سواری می کنند.

قیمت خودرو در بازار غیرقابل کنترل شده است. خودروسازان که سالهاست حمایت می شوند از پس تولید بر نمی آیند و نسبت به انجام تعهدات عقب‌اند. از سوی دیگر نرخ گذاری خودرو مشکلاتی داردکه باعث شده دلالان بیشتر ازگذشته قدرت پیداکنند.

خودروسازان سالانه 760 هزاردستگاه خودرو تولید می‌کنند،عملابرای تولید یک میلیون و300 هزاردستگاه خودرو که نیاز بازار است رنج می کشند زیرا هم مشکلات نهاده های تولید دارند و هم به دلیل نوسانات نرخ ارز وکاهش قدرت ریال،قیمت تمام شده محصولاتشان مدام درحال تغییر است.

توپ قیمت گذاری خودرو از زمین شورای رقابت به دامن وزارت صمت پاس داده می شود.

قراربود30 درصدازقیمت تمام شده و 5 درصداز نرخ حاشیه بازار،فرمول تعیین قیمت خودروباشد.در این میان بلاتکلیفی مردم وعرضه قطره چکانی خودرو از سوی خودروساز باعث شده است که بآشفتگی بازار بیشتر شود زیرا اقدامات نهادهای نظارتی هم دراین زمینه موثر نبوده است. 

برخی از کارشناسان معتقدند که نهادهای نظارتی همانطورکه به بازرا ارز ورود کردند بایدبا بازار خودرو هم پلیسی برخورد کنند.

اما آیا‌ برخورد پلیسی راه حل درمان ریشه ای این آشفتگی محسوب می شود؟

تا زمانیکه صنعت معلول خودرو نیازمند حمایت شبانه روزی است چه می‌توان کرد؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد