بازار سیاه خرید و فروش سرقفلی کارگزاران

سرقفلی یا مجوز یک کارگزاری کوچک در بازار سیاه صد میلیون تومان قیمت دارد.

سرقفلی یا مجوز یک کارگزاری  کوچک در بازار سیاه صد میلیون تومان قیمت دارد.

با این اوصاف نمی توان قیمتی برای سرقفلی کارگزاری های رده اول که  درآمد ماهانه شان این ایام به چندین میلیارد تومان در روز رسیده، متصور شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد