جای ما بعد از زلزله، زنده یا مرده؟!

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران، مراکز امن اضطراری را بر روی نقشه هایی منتشر کرده است.

 آیا انتخاب این مراکز از دقت کافی برخوردار هست؟  و هماهنگی های لازم برای استفاده از آنها در شرایط بحرانی بعمل آمده است؟ خبرنگار اکو ایران تلاش کرده است در محل زندگی خودش پاسخ این پرسش ها را پیدا کند

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد