ویدئو های مرتبط

شیوع افزایش سرمایه

فزایش سرمایه یکی از روش های تامین مالی شرکت هاست تا از این طریق فعالیت های خود را توسعه دهند و از دایره رقابت خارج نشوند.

نکته مهم اینجاست که فرایند افزایش سرمایه منحصر به شرکت های سودآور نیست و بنگاه های زیان آور هم از این روش برای اصلاح و بهبود ساختار مالی خود استفاده می کنند. از این رو سهامداران باید معیارهای دیگری را در کنار افزایش سرمایه برای معاملات خود در نظر بگیرند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد