استمرار سیاست قیمت گذاری دستوری در فولاد

به این جمله دقت کنید... کنترل قیمت در بورس کالا!! سیاستی که سال هایست وزارت صمت بر آن اصرار دارد و هدف را حمایت از مصرف کننده عنوان میکنند!

چرا هنوز این تصور وجود دارد که با بهره گیری از بازوهای نظارتی، تعزیراتی یا امنیتی میشود بر جریان بازار چیره شد؟ چرا هنوز به تعیین قیمت در یک فرآیند آزاد و توسط مکانیسم عرضه و تقاضا تن داده نمیشود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد