این سهامدار شاکی است

طی دو ماه، آمار شکایت از کارگزارن و ناشران رکورد زد.

در حالی که آمار شکایت یک ساله از آنها، 336 مورد بود، طی دو ماه امسال، نزدیک به 100 شکایت از آنها به ثبت رسید . 

طبق گزارش کانون کارگزاران، کمیته سازش، در اردیبهشت ماه، ضمن این که 40  پرونده در جریان را بررسی کرد، 57 پرونده جدید را هم تحویل گرفته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد