صادرات با20 هزارکارت ؛برگشت ارزبا 2هزارکارت بازرگانی

برنگرداندن ارزصادراتی به خزانه ،به چال ش این روزهای بانک مرکزی واتاق بازرگانی ایران تبدیل شده است.آمارهاحکایت ازآن داردکه ازبین20 هزار کارت بازرگانی که کالاصادرکرده اند ،فقط 2هزار کارت ارز را به خزانه پس داده اند. ارزش صادرات این کالاها بیش از8 میلیارد دلار است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد