شمش فولاد در چنبره قیمت گذاری

نایب رییس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران در گفتگوی اختصاصی با" اکو ایران "نسبت دخالت دولت در قیمت گذاری شمش فولاد انتقاد کرد .

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد