پنجره واحدکسب وکار و پذیرش شرکت های بورسی

وزیر اقتصاد ،پنجره واحدکسب وکار را با رهسار باز کرد.قراراست تابلویی خاص بانمادصندوق پروزه در فرا بورس به شرکتهای جدیدبورسی تخصیص یابد.

وزیراقتصاد درجلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی که به امضای تفاهم نامه اتاق بازرگانی ایران وسازمان بورس و فرابورس تخصیص داشت،ازسامانه رهسار رونمایی کرد.

قرار است اتاق بازرگانی از درگاه رهسار برای پایش،سنجش و پوشش کامل مسیرتامین مالی شرکت ها دربازار سرمایه استفاده کند. همچنین قرار است صندوق پروزه هابرای تامین مالی طرح های نیمه تمام درفرابورس راه انداز ی شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد