اثرات برداشت از صندوق توسعه ملی بر رشد پایه پولی

برداشت های چندمیلیارد ددلاری ازصندوق توسعه ملی آیا بر رشد پایه پولی ،تورم و رشدنقدینگی اثر دارد؟

برداشت های چندمیلیارد ددلاری ازصندوق توسعه ملی آیا بر رشد پایه پولی ،تورم و رشدنقدینگی اثر دارد؟

نوسان نرخ ارز اتفاقی غیر طبیعی نیست. قیمــت دلار هم مثل بقیه کالاها و خدمات با افزایش حجم پول، رشد می کند. اما افزایش کنونــی با وجود تمام عوارض قطعی و منفی کــه بر زندگی ما دارد، دریک نکته با سالهای قبل متفاوت است.آنهم رشدتدریجی قیمت دلاراست. اثرافزایش های تدریجی دلار،مانند فنری رها شده نیست. اتفاقات اخیر در بازار می تواند خطر جهش های نرخ ارز مانند سال های۹۱و۹۷ را کمتر کند. آن سالها قیمت ها پس از چند سال تثبیت به یکباره و در زمان کمبودهای ا رزی چند برابر می شد.این جهش ناگهانی، کارو زندگی ما را مختل می کرد؛ اما مساله امروزاین است  که اگر نرخ ارزبه تدریج رشدکند و ریشه این مساله کنترل نشود کمتر از رشدجهشی نرخ ارزخطرناک نیست .

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد