چرا دلار ترمز برید؟

چرا دلار ترمز برید ؟ آیا دولتها می توانند نرخ ارز را ثابت نگه دارند؟ علت ترمز بریدن نرخ دلار در روزهای اخیر چه بود ؟ دخالت دولت یا تحریم.

چرادلار ترمز برید؟ آیا دولتها می  توانند نرخ ارز راثابت نگه دارند؟ علت ترمز بریدن نرخ دلار در روزهای اخیرچه بود؟ دخالت دولت یاتحریم؟

نرخ دلاربا شیب ملایم ازاسفند۹۸روند افزایشی به خودگرفت.دراول اسفندقیمت این ارز۱۳هزار و ۹۵۴ تومان بود.امادر۱۸ تیر۹۹ نرخ دلار به ۲۲ هزارو۲۰۰ تومان افزایش یافت.کارشناسان معتقدندکه نوسان نرخ این ارزبه دلیل نوع اقتصاددولتی متکی به درآمدنفتی ، ذاتی است اما با آنکه دولتها همیشه سودای تثبیت قیمت درسرداشتند ،نتوانستند نرخ این ارز را ثابت نگه دارند.

زیرا دخالت آنهادر اقتصادبزرگترین عامل و مانع تصمیم گیری درست فعالان بخش خصوصی بود. آنهامعتقدند بازار درشرایطی به خوبی کارمی کندکه آزادباشد.

افزایش جهشی نرخ دلار را در سالهای ۹۱ و۹۷ تجربه کردیم ولی افزایش پله ای و تدریجی این ارز را نیز درحال حاضر از سرمی‌گذرانیم.نکته مهم ،عواقب واثرات این نرخ رشداست.اقتصاددانان معتقدندکه تورم،رشدنقدینگی،رشدنرخ بیکاری وتقویت بازارهای سوداگرانه ازجمله عوارض بالارفتن قیمت دلاراست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد