چرا تولید، نقدینگی اندکی از بورس را جذب کرد؟

🔴 چرا تولید، نقدینگی اندکی از بورس را جذب کرد؟ نرخ رشد نقدینگی در کشور به ۳۳ درصد رسیده است. مغناطیس بورس، باقدرت تمام، نقدینگی را به خود جذب می کند.‌ در این میان سهم تولید از جریان‌نقدینگی بازار سرمایه کمتر از ۱۰ درصد است. علت چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد