مرکز پژوهشهای مجلس: ناامنی در سرمایه گذاری بیشتر شده است

نتایج آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره درباره امنیت سرمایه گذاری در استانها حاکی است که سرمایه گذاران به دولت بی اعتمادند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد