ریشه تورم مزمن

شیب تند افزایش قیمت‌ها نگرانی از درگیری اقتصاد کشور فراتر از «تورم» را در برخی محافل اقتصادی بیشتر کرده است. ریشه تورم مزمن در اقتصاد ایران چیست؟ اقتصاددانان معتقدند تورم مزمن در اقتصاد کشور هم در دوران درآمدهای سرشار نفتی و هم در مقاطع کاهش این درآمدها، ریشه دارد. اما در هر دو مقطع چه عواملی منجر به تورم و افزایش پایه پولی در کشور شد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد