گلستان نفتی

صنعت نفت از دیرباز پیشتاز عرصه قلم و کانون فعالیت مشاهیر علم و ادب بوده است، بیشتر این مشاهیر از نسل گذشته صنعت نفت هستند و امروزه، بسیاری از مردم و حتی کارمندان نفت هم نمی‌دانند این مشاهیر در زمره همکاران نفتی بوده‌اند. نفت، مردان و زنان بزرگی را در خاطره خود دارد، از ابوالقاسم حالت و ابراهیم گلستان تا سهراب سپهری که گویا تاب تحمل چارچوب‌های اداری را نیاورده و بیش از هشت ماه، میهمان‌ خانه نفت نبوده است تا نویسندگان بزرگی همچون اسماعیل فصیح و محمدعلی موحد و بسیاری دیگر... نسلی که شاید هرگز تکرار نشود. در پرونده "جوهر نفتی" به معرفی چند تن از آنان پرداخته‌ایم. ابتدا، ابراهیم گلستان...

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد