تورم در پیش است؟ گزارش سیاستی بانک مرکزی منتشر شد

سومین گزارش سیاستی بانک مرکزی منتشر شده است که در آن موارد مختلفی ذکر شده است.

اما مهمترین بخش مربوط به شاخص PPI به عنوان شاخصی پیش‌نگر است که روندی افزایشی داشته؛ ضمن اینکه تغییرات نرخ سود بین بانکی نیز برای کنشگران اقتصادی پیغامی مشابه است؛ آیا تورمی بیش از «تورم هدف» بانک مرکزی را تجربه خواهیم کرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد