افزایش قیمت مرغ این بار به بهانه نهاده

در روز های کرونایی باز هم قیمت مرغ افزایش یافت و سقف قیمتی را شکست، اما اینبار بهانه نهاده بود.

پرواز قیمت مرغ

بازهم داستان تکراری افزایش قیمت در نهاده ها و نرخ ارز. هرچند که گران شدن نهاده های طیور وزن مرغ ها را سبک کرده بود دلار های سبز رنگ به مرغ پر پرواز داد و با شکستن سقف قیمتی هفته گذشته، در روزهای اخیر شاهد ثبت قیمت مرغ در محدوده بالاتر از ۳۵ هزارتومان هم بودیم.

 

وزارتخانه ها چقدر مقصرند؟

 وقتی به دنبال علت میرویم در میان دالان های پرپیچ و خم قوانین دولتی و بوروکراسی اداری جز چرخش به دور خود نتیجه ای به دست نمی آوریم. زمین بازی که توسط دولت برای قیمت گذاری مرغ طراحی شده است صرفا به پاسکاری توپ بین بازیکنان وزارت صمت و جهاد منجر شده است. هر دو طرف با اینکه در روند قیمت گذاری مداخله میکنند و مانع روند بازار برای قیمت گذاری میشوند اما در نهایت وقتی که مثل این روزها قیمت پرمیکشد جز سکوت کاری نمیکنند. مثل همیشه هم  بخش خصوصی سیبل هدف قرار میگیرد و تمام انگشت ها به نشانه اعتراض به سمت تولیدکنندگان نشانه میرود.

 

روزگار کرونایی و افزایش قیمت مرغ

در روزهایی که کرونا جان هم وطنان را قبضه میکند مرغ هم بلای جان شده است،  مسئولان این روزها بعضا مردم را به خاطر کاهش قیمت به نخریدن مرغ ترغیب میکنند اما همزمان با دونرخی کردن آن و ایجاد ساز و کار ضدبازار بر آتش اختلاف قیمت میدمند. راه کاری تحت عنوان قیمت دولتی و بازار که نتوانست نه در بازار ارز جواب دهد و نه تب ماشین و صدها نمونه دیگر را فروکش کند این روزها فقط به صفوف طولانی تقاضا در پشت مغازه های عرضه کننده مرغ دولتی منجر شده است.

 

 

ویروس یارانه در ایران

وقتی که با تخصیص یارانه به نهاده ها و درنتیجه فروش آن توسط مرغداری ها در بازار آزاد چه در داخل و چه در خارج کشور و همچنین تقاضای با قیمت بالاتر برای این محصولات در کشورهای دیگر روبه رو هستیم توقع اصلاح  بازار داخل بسیار بیهوده است. سوالی که کسی حاضر به پاسخش نیست؛ چرا وقتی که هدف نهایی بنگاه سود است دولت با استفاده از تمام ساز و کارهایش به سرکوب این مسئله میپردازد؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد