روزنامه ها هم امروز به اتفاقات مختلف پرداختند و تحلیل های اقتصادی هم بخشی از صفحات آنها را به خودش اختصاص داده بود مثلا امروز در روزنامه ها دو نوع تحلیل در مورد آینده بازار مسکن خواندیم که تا اندازه زیادی در مقابل هم قرار داشتند.